Varovanje osebnih podatkov

ZAUPNOST PODATKOV

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnih mestih podjetja ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p.; (www.lilit.si), ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, idr.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

V skladu z načelom sorazmernosti podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., kot upravljalec spletnega mesta www.lilit.si, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elektronsko poslovanje in nudenja storitev (t.j. za prodajo blaga, za odpremo blaga, za potrebe poslovnega komuniciranja, ipd.):

 

a) Podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., kot upravljalec, obdeluje osebne podatke strank v okviru in za namen izvajanja pogodb o prodaji potrošnega blaga in izvedbi morebitnih drugih storitev iz prodajne ponudbe podjetja ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p.. V primeru plačila storitev preko spletne trgovine ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.

Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v spletni trgovini www.lilit.si in transakcijskih podatkov povezanih z nakupom na spletni strani, se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja v spletno trgovino. Varnost osebnih podatkov ob nakupu je zagotovljena tudi z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

 

b) Podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

 • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma;
 • Na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od podjetja ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

c) Podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. podatke zbira na osnovi:

 • Zakonitega interesa;
 • Obdelujemo osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema podjetja ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p.);
 • Za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega in kreditnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov podjetja ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p.) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki.

d) Podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. zbira osebne podatke tudi ob obisku spletne strani www.lilit.si prek piškotkov za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

 

Kateri podatki se obdelujejo preko piškotkov lahko najdete na povezavi, do "Obvestilo o uporabi piškotkov", TUKAJ).

 

e) Podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah, obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), pridobljene z mobilne naprave uporabnika.

 

Podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika. Pri slednjem podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnosti zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo. Uporabnik lahko ureja svoje soglasje/preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji.

Ker je skrb za varovanje osebnih podatkov prioritetna ima podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., Sokolska ulica 102, 2000 Maribor v skladu z 24. in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 sklenjene oz sprejete naslednje pravilnike:

 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe elektronske pošte;
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na področju uporabe interneta;
 • Vsi zaposleni pri ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., so dolžni podpisati izjavo o Varovanju osebnih podatkov

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

 

Poleg podjetja ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. (njegovih zaposlenih), osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so:

 • Podjetja, ki podjetju ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev;
 • Razvijalci in uvajalci programskih rešitev;
 • Zastopniki podjetja ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

Prav tako izjavljamo, da vaši osebni podatki ne bodo preneseni v tretje države (izven EU in EGP)skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti.

 

RAVNANJE S PODATKI

 

Upravljalec spletnega mesta podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah lahko osebni podatki, ki se šteje za poslovno skrivnost, ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam.

Upravljalec spletnega mesta podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. se obvezuje profesionalno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno elektronsko hrambo.

Upravljalec spletnega mesta podjetje ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. se obvezuje, da bomo o morebitni kršitvi brez neposrednega odlašanja (najpozneje v 72 urah) obvestiti nadzorni organ.

 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

 

Uporabnik spletnega mesta www.lilit.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, s strani upravljalca podjetja ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p. zbirajo in obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: osebno ime in naslov uporabnika, elektronski naslov, IP številka, telefonska številka uporabnika ter spol uporabnika (ki se zbira izključno za namen dobrega poslovnega komuniciranja).

 

Našteti podatki se hranijo ves čas uporabe elektronskih storitev in se izbrišejo v treh letih po zadnjem nakupu na spletnem mestu podjetja ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., www.lilit.si.

 

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na sedež družbe ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p..

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV

 

Z zahtevo, poslano na spletnem mestu www.lilit.si, lahko posameznik zahteva:

 • Dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov;
 • Ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim;
 • Prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov, kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče z zahtevo oddano na spletnem mestu www.lilit.si, oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu »Moj račun«, ki se nahaja na spletni strani.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

 

V sklopu storitev elektronskega poslovanja je za potrebe poslovanja družbe ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., urejena tudi hramba omenjenih podatkov o uporabnikov v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe.

 

PodjetjeARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih ARTEGIS, Dragutin Fekete s.p., podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Prosimo, obiščite tudi razdelek »Splošni pogoji poslovanja«, ki določajo in urejajo uporabo naše spletne strani TUKAJ.